ช่วงนี้ผู้ให้บริการโทรศัพท์ อย่าง AIS, DTAC และ Truemove ได้ออกโปรโมชั่นโทรฟรีในเครือข่าย แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเบอร์มือถือที่เรากำลังจะโทรไปนั้นอยู่ในเครือข่าย เดียวกับระบบที่เราใช้อยู่หรือป่าว วันนี้พี่แคทจะมาบอกวิธีเช็คให้นะคะ

ผู้ใช้ระบบAIS กด *727*ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือสิบหลัก# แล้วกดปุ่มโทรออก เช่น ต้องการเช็คเบอร์มือถือ 0812345678 ก็ให้กด *727*0812345678# โทรออก ระบบจะตอบกลับมาว่า เบอร์นี้ใช่เบอร์ของAIS หรือไม่ใช่

ผู้ใช้ระบบDTAC กด *102*ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือสิบหลัก# แล้วกดปุ่มโทรออก เช่น ต้องการเช็คเบอร์มือถือ 0812345678 ก็ให้กด *102*0812345678# โทรออก ระบบจะตอบกลับมาว่า เบอร์นี้ใช่เบอร์ของDTAC หรือไม่ใช่

ผู้ใช้ระบบTruemove ไม่สามารถทำการตรวจสอบได้ค่ะ เพราะไม่มีบริการนี้ (แล้วมันจะออกโปรโมชั่นโทรฟรี กะ โทรสุดคุ้ม ในเครือข่ายทำไมเนี่ย แล้วจะรู้ได้ไงว่าเบอร์ไหนเป็นเครือข่ายเดียวกัน พนักงานบอกว่าก็โทรไปถามปลายทางสิว่าใช้ระบบอะไร เวง!!! โทรไปก็เสียตังแล้วอ่ะจิ คงไม่จำเป็นต้องถามแล้วล่ะ)

หมายเหตุ กรณีเบอร์ที่เราตรวจสอบไม่ใช่เบอร์ของระบบผู้ให้บริการโทรศัพท์นั้นๆ ระบบจะไม่สามารถเช็คข้ามเครือข่ายได้ว่าเบอร์นั้นๆเป็นของระบบอะไร

 Source: SiamPhone

Comment

Comment:

Tweet

comment4, äàòèã çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî â ãîðîäå õîòüêîâå, çíàêîìñòâà ëåñáèàíîê, çíàêîìñòâà ñàéòû äëÿ ãðóïïîâîãî ñåêñà, ðîññèÿ óðàé çíàêîìñòâà,

#397 By Sbqzywlh (93.174.93.154) on 2010-07-08 09:48

comment2, çíàêîìñòâà îìñê mamba, çíàêîìñòâà â åêàòåðèíáóðãå áðà÷íûå àãåíòñòâà, èíòèì çíàêîìñòâî ã.íîâî÷åáîêñàðñê, çíàêîìñòâà êîíñòàíòèíîâêà äîí îáë, ìèðíûé àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü çíàêîìñòâà,

#396 By Dzojemez (93.174.93.154) on 2010-07-08 07:04

comment3, ëþáîâü ñàéòû çíàêîìñòâà ñåêñ, ìîëîäåæíûå çíàêîìñòâà â íèæíåì íîâãîðîäå, çíàêîìñòâî â àçíàêàåâî, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè åëåíà ðûáàê, èíòèì çíàêîìñòâà õàáàðîâñê íîâîñòü,

#395 By Dlqotzyj (93.174.93.154) on 2010-07-08 07:04

comment6, çíàêîìñòâà èùó äåâóøêó, åâðåéñêèå çíàêîìñòâà øàëîì, ñòðàïîí çíàêîìñòâà â áèøêåêå, çíàêîìñòâî ìîëäîâà òèðàñïîëü,

#394 By Qsngnbmi (93.174.93.154) on 2010-07-08 05:44

comment5, ñàéòû ñî çíàêîìñòâàìè èíòèì, çíàêîìñòâà è çàáàâû, çíàêîìñòâà ñïîíñîð äåâóøêà, çíàêîìñòâà èíòèì óôà íîâîñòü, ìóñóëìàíñêèå çíàêîìñòâà óêðàèíà,

#393 By Snoqqxvg (93.174.93.154) on 2010-07-08 05:43

comment4, çíàêîìñòâà äëÿ òåõ êîìó íå âàæíà âíåøíîñòü, çíàêîìñòâà ãîðîäà îäåññû, ñåêñ çíàêîìñòâà â áèðñêå, ÿðîñëàâëü çíàêîìñòâà íà îäíó íî÷ü, çíàêîìñòâà õàðüêîâ ìàìáà,

#392 By Onosbfuf (93.174.93.154) on 2010-07-08 04:54

comment6, çíàêîìñòâî òðàíññâåñòèòîâ, çíàêîìñòâà çàêàðïàòòÿ, ñåêñ çíàêîìñòâà ñïîíñîðû, çíàêîìñòâà â ñåðàôèìîâè÷å,

#391 By Cxxuilnj (93.174.93.154) on 2010-07-08 04:54

comment3, çíàêîìñòâà àðñåíüåâ, îáÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâàõ ñàõàëèí, çíàêîìñòâà ñîëèäíûõ ëþäåé, ïåòðîçàâîäñê ñåêñ èíòèì óñëóãè, èíòèì çíàêîìñòâà êàëèíèíñê,

#390 By Gqsrnheh (93.174.93.154) on 2010-07-08 01:39

comment4, êèðîâ èíòèìóñëóãè, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå áàðàíîâè÷è, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñ ïàðîé ææ â íîâîêóçíåöêå, çíàêîìñòâî óêðàèíà ïðèìîðñê,

#389 By Yqzpbtap (93.174.93.154) on 2010-07-08 01:39

comment3, èíòèì çííàêîìñòâà âëàäèâîñòîê, îäíîêëñàñíèêè çíàêîìñòâà, àðìåíèà çíàêîìñòâà, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà äëÿ ïîëíûõ ëþäåé, ñåêñ çíàêîìñòâà ñàìàðû,

#388 By Zzlqlzxk (93.174.93.154) on 2010-07-08 00:36

comment2, ïîèñê âäâêîìè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ïåíçà 50 ëåò îëÿ, çíàêîìñòâà êîìó çà 30, ñàéò áåëîðåöê çíàêîìñòâà,

#387 By Jhpyldej (93.174.93.154) on 2010-07-08 00:36

comment1, çíàêîìñòâà áèñåêñóàëîê ìîñêâà, àíãëèéñêèé ÿçûê òåìà çíàêîìñòâà, ïåòðîïàâëîâñê çíàêîìñòâî, ýêñïðåññ çíàêîìñòâà â ìîñêâå,

#386 By Jdplkjwn (93.174.93.154) on 2010-07-08 00:05

comment3, ñýêñ çíàêîìñòâà óëàí óäý, èíòèì çíàêîìñòâà äóáíà, çíàêîìñòâî ÷åðåç èíòåðíåò â ðîññèè, çíàêîìñòâà îäèíîêèå ïåíñèîíåðû æåíèòñÿ ìîñêâà, çíàêîìñòâà ÿ â øóáêå,

#385 By Pisljxaj (93.174.93.154) on 2010-07-08 00:04

comment5, èíòèìíîå îíëàéí, ñàéò èíòèì çíàêîìñòâ âíèæíåâàðòîâñêå ìæ ææ, çíàêîìñòâî ñåêñ ñðàçó, âîëîêîëàìñê çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà ìàêååâêà,

#384 By Nvyhhsfk (93.174.93.154) on 2010-07-07 23:12

comment3, èíòèì çíàêîìñòâà â óæãîðîäå, çíàêîìñòâà â ñîíå, ñâèíã çíàêîìñòâà â àñòðàõàíå, çíàêîìñòâà èðêóòñê äåâóøêà èíòèì, èíòåðíåò çíàêîìñòâà íîâîñòü,

#383 By Wckqarrc (93.174.93.154) on 2010-07-07 23:11

comment3, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé âûêñà, àáó äàáè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà - ñàéò çíàêîìñòâ àâñòðàëèÿ, çíàêîìñòâà ñåêñà ëåíèíîãîðñê òàòàðñòàí,

#382 By Xkufkihx (93.174.93.154) on 2010-07-07 22:24

comment1, çíàêîìñòâà êåìåðîâî ïàðû, çíàêîìñòâà ëàòâèè, èíòèì çíàêîìñòâà ãîðîä êèíãèñåïï, çíàêîìñòâà-äåâóøêè îò ìîëîäûå äî ìîëîäûå ëåò,

#381 By Piboczim (93.174.93.154) on 2010-07-07 22:23

comment5, èíòèì óñëóãè â óëàí óäý, çíàêîìñòâà äëÿ ñåëüñêèõ æèòåëåé, çíàêîìñòâî â íàá ÷åëíàõ îíëàéí, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíîé â íîâî&