ช่วงนี้ผู้ให้บริการโทรศัพท์ อย่าง AIS, DTAC และ Truemove ได้ออกโปรโมชั่นโทรฟรีในเครือข่าย แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเบอร์มือถือที่เรากำลังจะโทรไปนั้นอยู่ในเครือข่าย เดียวกับระบบที่เราใช้อยู่หรือป่าว วันนี้พี่แคทจะมาบอกวิธีเช็คให้นะคะ

ผู้ใช้ระบบAIS กด *727*ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือสิบหลัก# แล้วกดปุ่มโทรออก เช่น ต้องการเช็คเบอร์มือถือ 0812345678 ก็ให้กด *727*0812345678# โทรออก ระบบจะตอบกลับมาว่า เบอร์นี้ใช่เบอร์ของAIS หรือไม่ใช่

ผู้ใช้ระบบDTAC กด *102*ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือสิบหลัก# แล้วกดปุ่มโทรออก เช่น ต้องการเช็คเบอร์มือถือ 0812345678 ก็ให้กด *102*0812345678# โทรออก ระบบจะตอบกลับมาว่า เบอร์นี้ใช่เบอร์ของDTAC หรือไม่ใช่

ผู้ใช้ระบบTruemove ไม่สามารถทำการตรวจสอบได้ค่ะ เพราะไม่มีบริการนี้ (แล้วมันจะออกโปรโมชั่นโทรฟรี กะ โทรสุดคุ้ม ในเครือข่ายทำไมเนี่ย แล้วจะรู้ได้ไงว่าเบอร์ไหนเป็นเครือข่ายเดียวกัน พนักงานบอกว่าก็โทรไปถามปลายทางสิว่าใช้ระบบอะไร เวง!!! โทรไปก็เสียตังแล้วอ่ะจิ คงไม่จำเป็นต้องถามแล้วล่ะ)

หมายเหตุ กรณีเบอร์ที่เราตรวจสอบไม่ใช่เบอร์ของระบบผู้ให้บริการโทรศัพท์นั้นๆ ระบบจะไม่สามารถเช็คข้ามเครือข่ายได้ว่าเบอร์นั้นๆเป็นของระบบอะไร

 Source: SiamPhone

Comment

Comment:

Tweet

comment4, äàòèã çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî â ãîðîäå õîòüêîâå, çíàêîìñòâà ëåñáèàíîê, çíàêîìñòâà ñàéòû äëÿ ãðóïïîâîãî ñåêñà, ðîññèÿ óðàé çíàêîìñòâà,

#397 By Sbqzywlh (93.174.93.154) on 2010-07-08 09:48

comment2, çíàêîìñòâà îìñê mamba, çíàêîìñòâà â åêàòåðèíáóðãå áðà÷íûå àãåíòñòâà, èíòèì çíàêîìñòâî ã.íîâî÷åáîêñàðñê, çíàêîìñòâà êîíñòàíòèíîâêà äîí îáë, ìèðíûé àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü çíàêîìñòâà,

#396 By Dzojemez (93.174.93.154) on 2010-07-08 07:04

comment3, ëþáîâü ñàéòû çíàêîìñòâà ñåêñ, ìîëîäåæíûå çíàêîìñòâà â íèæíåì íîâãîðîäå, çíàêîìñòâî â àçíàêàåâî, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè åëåíà ðûáàê, èíòèì çíàêîìñòâà õàáàðîâñê íîâîñòü,

#395 By Dlqotzyj (93.174.93.154) on 2010-07-08 07:04

comment6, çíàêîìñòâà èùó äåâóøêó, åâðåéñêèå çíàêîìñòâà øàëîì, ñòðàïîí çíàêîìñòâà â áèøêåêå, çíàêîìñòâî ìîëäîâà òèðàñïîëü,

#394 By Qsngnbmi (93.174.93.154) on 2010-07-08 05:44

comment5, ñàéòû ñî çíàêîìñòâàìè èíòèì, çíàêîìñòâà è çàáàâû, çíàêîìñòâà ñïîíñîð äåâóøêà, çíàêîìñòâà èíòèì óôà íîâîñòü, ìóñóëìàíñêèå çíàêîìñòâà óêðàèíà,

#393 By Snoqqxvg (93.174.93.154) on 2010-07-08 05:43

comment4, çíàêîìñòâà äëÿ òåõ êîìó íå âàæíà âíåøíîñòü, çíàêîìñòâà ãîðîäà îäåññû, ñåêñ çíàêîìñòâà â áèðñêå, ÿðîñëàâëü çíàêîìñòâà íà îäíó íî÷ü, çíàêîìñòâà õàðüêîâ ìàìáà,

#392 By Onosbfuf (93.174.93.154) on 2010-07-08 04:54

comment6, çíàêîìñòâî òðàíññâåñòèòîâ, çíàêîìñòâà çàêàðïàòòÿ, ñåêñ çíàêîìñòâà ñïîíñîðû, çíàêîìñòâà â ñåðàôèìîâè÷å,

#391 By Cxxuilnj (93.174.93.154) on 2010-07-08 04:54

comment3, çíàêîìñòâà àðñåíüåâ, îáÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâàõ ñàõàëèí, çíàêîìñòâà ñîëèäíûõ ëþäåé, ïåòðîçàâîäñê ñåêñ èíòèì óñëóãè, èíòèì çíàêîìñòâà êàëèíèíñê,

#390 By Gqsrnheh (93.174.93.154) on 2010-07-08 01:39

comment4, êèðîâ èíòèìóñëóãè, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå áàðàíîâè÷è, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñ ïàðîé ææ â íîâîêóçíåöêå, çíàêîìñòâî óêðàèíà ïðèìîðñê,

#389 By Yqzpbtap (93.174.93.154) on 2010-07-08 01:39

comment3, èíòèì çííàêîìñòâà âëàäèâîñòîê, îäíîêëñàñíèêè çíàêîìñòâà, àðìåíèà çíàêîìñòâà, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà äëÿ ïîëíûõ ëþäåé, ñåêñ çíàêîìñòâà ñàìàðû,

#388 By Zzlqlzxk (93.174.93.154) on 2010-07-08 00:36

comment2, ïîèñê âäâêîìè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ïåíçà 50 ëåò îëÿ, çíàêîìñòâà êîìó çà 30, ñàéò áåëîðåöê çíàêîìñòâà,

#387 By Jhpyldej (93.174.93.154) on 2010-07-08 00:36

comment1, çíàêîìñòâà áèñåêñóàëîê ìîñêâà, àíãëèéñêèé ÿçûê òåìà çíàêîìñòâà, ïåòðîïàâëîâñê çíàêîìñòâî, ýêñïðåññ çíàêîìñòâà â ìîñêâå,

#386 By Jdplkjwn (93.174.93.154) on 2010-07-08 00:05

comment3, ñýêñ çíàêîìñòâà óëàí óäý, èíòèì çíàêîìñòâà äóáíà, çíàêîìñòâî ÷åðåç èíòåðíåò â ðîññèè, çíàêîìñòâà îäèíîêèå ïåíñèîíåðû æåíèòñÿ ìîñêâà, çíàêîìñòâà ÿ â øóáêå,

#385 By Pisljxaj (93.174.93.154) on 2010-07-08 00:04

comment5, èíòèìíîå îíëàéí, ñàéò èíòèì çíàêîìñòâ âíèæíåâàðòîâñêå ìæ ææ, çíàêîìñòâî ñåêñ ñðàçó, âîëîêîëàìñê çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà ìàêååâêà,

#384 By Nvyhhsfk (93.174.93.154) on 2010-07-07 23:12

comment3, èíòèì çíàêîìñòâà â óæãîðîäå, çíàêîìñòâà â ñîíå, ñâèíã çíàêîìñòâà â àñòðàõàíå, çíàêîìñòâà èðêóòñê äåâóøêà èíòèì, èíòåðíåò çíàêîìñòâà íîâîñòü,

#383 By Wckqarrc (93.174.93.154) on 2010-07-07 23:11

comment3, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé âûêñà, àáó äàáè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà - ñàéò çíàêîìñòâ àâñòðàëèÿ, çíàêîìñòâà ñåêñà ëåíèíîãîðñê òàòàðñòàí,

#382 By Xkufkihx (93.174.93.154) on 2010-07-07 22:24

comment1, çíàêîìñòâà êåìåðîâî ïàðû, çíàêîìñòâà ëàòâèè, èíòèì çíàêîìñòâà ãîðîä êèíãèñåïï, çíàêîìñòâà-äåâóøêè îò ìîëîäûå äî ìîëîäûå ëåò,

#381 By Piboczim (93.174.93.154) on 2010-07-07 22:23

comment5, èíòèì óñëóãè â óëàí óäý, çíàêîìñòâà äëÿ ñåëüñêèõ æèòåëåé, çíàêîìñòâî â íàá ÷åëíàõ îíëàéí, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíîé â íîâîêóçíåöêå,

#380 By Sokohrut (93.174.93.154) on 2010-07-07 22:07

comment2, çíàêîìñòâà ñ òðàíññåêóàëàìè äëÿ ñåêñà ëóãàíñê, îáÿâëåíèé íîâîñèáèðñê çíàêîìñòâà, êàçàõñòàí àëìàòû çíàêîìñòâà ñåêñ áåç îáÿçàòåëüñòâ, çíàêîìñòâî â ãîðîäå íåâèííîìûññêå, ïåòåðáóðã èíòèì îáúÿâëåíèÿ,

#379 By Lwlrxrwm (93.174.93.154) on 2010-07-07 20:28

comment5, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé ñ ã ðîâíî óêðàèíà, çíàêîìñòâà èç ÷óâàøèè, çíàêîìñòâà ñ âèðòóàëüíûì îì, çíàêîìñòâà íà êëèíñêîì ñàéòå,

#378 By Pmwleeiy (93.174.93.154) on 2010-07-07 20:27

comment4, çíàêîìñòâà ïûøêîé, çíàêîìñòâà èíòèìíûå ãîñïîæà, çíàêîìñòâà áèñåêñóàëî, ñåêñ çíàêîìñòâà â ìåëèòîïîëå, çíàêîìñòâà øëþõ áåçïëàäíûé,

#377 By Pqierwfi (93.174.93.154) on 2010-07-07 20:10

comment6, èíòèì ìîëîäåæíàÿ, çíàêîìñòâà â êóðñêå, çíàêîìñòâî ñ àçåðáàéäæàíöàìè â èòàëèè, ãäå ìîè çíàêîìñòâà,

#376 By Xgffavct (93.174.93.154) on 2010-07-07 20:10

comment2, çíàêîìñòâà ñ òðàíññåêñóàëîì, êàòàëîã çíàêîìñòâà â âîëãîãðàäå, áàøêèðñêèå çíàêîìñòâà â ñòåðëèòàìàêå, çíàêîìñòâî ñåêñóàëüíàÿ ìàíüÿ÷êà,

#375 By Xqpmaeci (93.174.93.154) on 2010-07-07 19:54

comment6, èíòèì çíàêîìñòâà òðàíññåêñóàëîâ, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà ñ ãåå, â àðçàìàñå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà àëåêñååâêà áåëãîð,

#374 By Hcjswqmy (93.174.93.154) on 2010-07-07 19:54

comment4, çíàêîìñòâà ã íîâîêóçíåöê, ñåêñ çíàêîìñòâà áåðäÿíñê, çíàêîìñòâà â ðÿçàíè äëÿ èíòèìà, çíàêîìñòâà â îäåññå è îáëàñòè,

#373 By Omzdvcdt (93.174.93.154) on 2010-07-07 19:22

comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà ñ æåíùèíîé ñïåò, çíàêîìñòâà ñåêñ ãîðîä ñåìåíîâ, çíàêîìñòâà êàâêàçöû, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû ñåâåðîäâèíñê,

#372 By Uuedonql (93.174.93.154) on 2010-07-07 19:06

comment6, ïîïóëÿðíûå çíàêîìñòâà â ñàìàðå, ÷åðòîâñêèå çíàêîìñòâà ñàéò, ëåíèíñê êóçíåöêèè çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà åêàòåðèíáóðã è ÷åëÿáèíñê, çíàêîìñòâî êàðïîãîðû,

#371 By Vaztnecm (93.174.93.154) on 2010-07-07 19:06

comment1, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè ïîäðîñòêîâ, çíàêîìñòâà äëÿ ñîñòîÿòåëüíûõ ìóæ÷èí, èíòèì çíàêîìñòâà â óõòå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà èâàíîâî,

#370 By Twmumkrc (93.174.93.154) on 2010-07-07 18:34

comment3, çíàêîìñòâà ãîðîä ìåäíîãîðñê, çíàêîìñòâà âîîíåæ, çíàêîìñòâî ñ ãîñïîæîé ÷åëÿáèíñê, óôà îáúÿâëåíèé äåâóøåê çíàêîìñòâà,

#369 By Jwhhzaka (93.174.93.154) on 2010-07-07 18:34

comment2, çíàêîìñòâà ñ î÷åíü ïîëíûìè æåíùèíàìè, çíàêîìñòâî ïåðâîìàéñêàÿ ìîñêâà, çíàêîìñòâà ïî óêðàèíå è ðîññèè, ñåêñ çíàêîìñòâà â ìîëäîâå, òàãàíðîã èíòèì îáúÿâëåíèÿ,

#368 By Brdzwvub (93.174.93.154) on 2010-07-07 18:18

comment4, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ìàëìûæ, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ëþáàíü, çíàêîìñòâà àíãëèéñêàÿ âåðñèÿ, çíàêîìñòâî ìîíàñòûðùèíñêèé ðàéîí, çíàêîìñòâî àçèàòîâ,

#367 By Jowpyleu (93.174.93.154) on 2010-07-07 18:18

comment1, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ãîðîä ÷åðíîâöû, çíàêîìñòâà æåíùèíà áàëüçàêîâñêîãî âîçðàñòà, ñàõàëèí ñåêñèíòèì çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñ áîðöàìè,

#366 By Ykftwekg (93.174.93.154) on 2010-07-07 18:02

comment3, îìñê êîðìèëîâêà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà çâåíèãîðîä, ïîçíàêîìèòüñÿ èíîñòðàíöû, òàòàðêà çíàêîìñòâî, îäíîêëàñíèêè ìîáèëüíûå çíàêîìñòâà,

#365 By Rhqomgzk (93.174.93.154) on 2010-07-07 18:01

comment2, ïåðâîìàéñê ëóãàíñêàÿ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî èíîññòðàíöàìè, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíîé ôîòêè, çíàêîìñòâà ãîðîä ðóáöîâñê àëòàéñêèé êðàé,

#364 By Zbgchjnj (93.174.93.154) on 2010-07-07 17:26

comment1, çíàêîìñòâà ñòàðóøêè, àãåíñòâà çíàêîìñòâà â çàïîðîæüå, êìâ çíàêîìñòâà ñ òðàíñóàëêàìè, êîëîìíà çíàêîìñòâà,

#363 By Jnysuwsj (93.174.93.154) on 2010-07-07 17:26

comment3, çíàêîìñòâà áåëãîðîäñêèå äåâóøêè, çíàêîìñòâà â òâåðè íàéä, çíàêîìñòâà ïàðû ñàíêò ïèòåðáóðã, ñåêñ çíàêîìñòâà ã êóðñêó, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â õàíòû ìàíñèéñêå,

#362 By Fleimbxk (93.174.93.154) on 2010-07-07 17:09

comment3, èíòèì óñëóãè èæåâñê, êóíèëèíãóñçíàêîìñòâà, ñàéòû çíàêîìñòâà äëÿ ïîäðîñòêîâ, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè â ãîðîäå â ðîñëàâëå, êîíñòàíòèíîâñê ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü çíàêîìñòâà,

#361 By Ynllnamb (93.174.93.154) on 2010-07-07 17:09

comment3, çíàêîìñòâà ñàíêò-ïåòåðáóðã 18 ëåò îêðóãëûå ôîðìû, çíàêîìñòâà òîíøàåâî, çíàêîìñòâà â ìåéë ðó, èíòèì çíàêîìñòâà ã.áåëîðåöê, ñåêñ çíàêîìñòâà â êàçàíå,

#360 By Rcfggxkq (93.174.93.154) on 2010-07-07 16:38

comment1, ñàéòû çíàêîìñòâî ìàðèé ýë, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû çà 50, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíîé äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâî â êèðèøè ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü,

#359 By Nkjqqfef (93.174.93.154) on 2010-07-07 16:38

comment5, çíàêîìñòâà â êîâðîâ, çíàêîìñòâà îäåññà ôëèðò ñåêñ, ñåêñ è çíàêîìñòâà â âëàäèâîñòîêå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñ ïåðåïèñêè, çíàêîìñòâà îíëàéí óàëüíûìè äåâóøêàìè,

#358 By Mamslcze (93.174.93.154) on 2010-07-07 16:22

comment3, ñâèíãåð çíàêîìñòâî ìóðìàíñêèõ ñâèíãåðîâ, çíàêîìñòâà â ñîðòèðîâêà, êðàñíîäàð 23 çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ïî äíÿì íåäåëè,

#357 By Hfulrqfw (93.174.93.154) on 2010-07-07 16:21

comment6, çíàêîìñòâà ëèçáèÿíêè íîâîñòü, çíàêîìñòâà â èçðàëå, ñåêñ çíàêîìñòâà ìàêååâêà óêðàèíà, çíàêîìñòâî ìóõèíîé äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé ïèòåð,

#356 By Nrltdrww (93.174.93.154) on 2010-07-07 15:34

comment1, ñåêñ çíàêîìñòâà â ìîñêîâñêîé îáë, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ìîñêâà áèñåêñóàëêè, èíòèì ñàéòû êðàñíîÿðñêà, ñàé çíàêîìñòâà,

#355 By Fzbvgwki (93.174.93.154) on 2010-07-07 15:34

comment3, çíàêîìñòâî íàðî ôîìèíñê, ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ îáùåíèÿ ìîñêâà, æåíùèíû ñòàðóõè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà îðèåíòàöèÿ, çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñê êðàñëåíä,

#354 By Taevomev (93.174.93.154) on 2010-07-07 15:18

comment2, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû áåëãîðîä, çíàêîìñòâà äåâóøêè öèìëÿíñêà ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü, çíàêîìñòâî ìàøà ïî ãîðîñêîïó ðûáà, èíòèì çíàêîìñòâà â æèãóë¸âñêå,

#353 By Ocnlazww (93.174.93.154) on 2010-07-07 15:18

comment1, àñòðàõàíñêèå çíàêîìñòâà ñ ìîëîäûìè ëþäüìè, ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ ñåêñà èðêóòñê, ñàéòû èíòèì çíàêîìñòâ â àëìàòû, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè â ãåðìàíèè, çíàêîìñòâà íà õàëÿâó ìîñêâà,

#352 By Erlsfbfk (93.174.93.154) on 2010-07-07 15:01

comment1, çíàêîìñòâà êðàñíîãîðñê, ã.ñàëàâàò çíàêîìñòâà, èíòèì çíàêîìñòâà íîâîàëåêñàíäðîâñê, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñî çâåçäîé, èíòèì ñàéòû êîñòðîìû,

#351 By Nwjwzmjq (93.174.93.154) on 2010-07-07 15:01

comment2, ñàéòû ãîðîäà ïóãà÷åâà çíàêîìñòâî, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ æåíùèíîé, çíàêîìñòâî äîíåöêàÿ îáëàñòü àðòåìîâñê, çíàêîìñòâî ïî àäíàêëàñíèêàì,

#350 By Qwimrhtq (93.174.93.154) on 2010-07-07 14:43

comment5, èíòèìíûå çíàêîìñòâà íîâîñèáèðñêå, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíàìè òàòàðàìè, çíàêîìñòâà ýðîòè÷åñêîå äåâóøåê íåðþíãðè, çíàêîìñòâà ïî âñåé ñòðàíå, çíàêîìñòâà íà ìàìáà õîëèäåé,

#349 By Amzzryih (93.174.93.154) on 2010-07-07 14:43

comment4, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè äî, çíàêîìñòâà ìîëîäûõ ìàì, çíàêîìñòâà â âèííèöå óêðàèíà, çíàêîìñòâà èñïàíèÿ íà èñïàíñêîì ÿçûêå,

#348 By Gnrvcvqj (93.174.93.154) on 2010-07-07 14:09