ช่วงนี้ผู้ให้บริการโทรศัพท์ อย่าง AIS, DTAC และ Truemove ได้ออกโปรโมชั่นโทรฟรีในเครือข่าย แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเบอร์มือถือที่เรากำลังจะโทรไปนั้นอยู่ในเครือข่าย เดียวกับระบบที่เราใช้อยู่หรือป่าว วันนี้พี่แคทจะมาบอกวิธีเช็คให้นะคะ

ผู้ใช้ระบบAIS กด *727*ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือสิบหลัก# แล้วกดปุ่มโทรออก เช่น ต้องการเช็คเบอร์มือถือ 0812345678 ก็ให้กด *727*0812345678# โทรออก ระบบจะตอบกลับมาว่า เบอร์นี้ใช่เบอร์ของAIS หรือไม่ใช่

ผู้ใช้ระบบDTAC กด *102*ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือสิบหลัก# แล้วกดปุ่มโทรออก เช่น ต้องการเช็คเบอร์มือถือ 0812345678 ก็ให้กด *102*0812345678# โทรออก ระบบจะตอบกลับมาว่า เบอร์นี้ใช่เบอร์ของDTAC หรือไม่ใช่

ผู้ใช้ระบบTruemove ไม่สามารถทำการตรวจสอบได้ค่ะ เพราะไม่มีบริการนี้ (แล้วมันจะออกโปรโมชั่นโทรฟรี กะ โทรสุดคุ้ม ในเครือข่ายทำไมเนี่ย แล้วจะรู้ได้ไงว่าเบอร์ไหนเป็นเครือข่ายเดียวกัน พนักงานบอกว่าก็โทรไปถามปลายทางสิว่าใช้ระบบอะไร เวง!!! โทรไปก็เสียตังแล้วอ่ะจิ คงไม่จำเป็นต้องถามแล้วล่ะ)

หมายเหตุ กรณีเบอร์ที่เราตรวจสอบไม่ใช่เบอร์ของระบบผู้ให้บริการโทรศัพท์นั้นๆ ระบบจะไม่สามารถเช็คข้ามเครือข่ายได้ว่าเบอร์นั้นๆเป็นของระบบอะไร

 Source: SiamPhone

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

comment6,

#104 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-21 20:45

comment5,

#105 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-21 23:05

comment5,

#106 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 00:09

comment2,

#107 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-22 01:11

comment2,

#108 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-22 01:42

comment1,

#109 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 02:11

comment1, çíàêîìñòâà áàëàãàíñê, :DD, çíàêîìñòâà èíòèì ñåêñ ôëèðò, =], maybe çíàêîìñòâà, 365476, ÷àò çíàêîìñòâ â ãîðîäå ýëåêòðîñòàëü, mglglf, ñåêñ çíàêîìñòâà êàëóãà íîâîñòü, tbef, Êàçàõñòàíñêèå çíàêîìñòâî, =OO, òîëüêî èíòèìíûå âñòðå÷è, 84163, map5, 343, áäñì çíàêîìñòâà áåðäÿíñê, 1993, çíàêîìñòâà â ãîðîäå êîòîâñê, 8-[, ñåêñ çíàêîìñòâî õõõ, urmg, ñàéòû çíàêîìñòâ ñ èíîñòð, tib, ìóëàò èíòèì, 8[[[, ñòàâðîïîëüñêèé ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà ãåîðãèåâñêà, 8885, Òàøòàãîë çíàêîìñòâà, 889420,

#110 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 02:46

comment3, ñåêñ áåç ãðàíèö, 8-((, ïîçíàêîìèòüñÿ â áåëàðóñèè, llnhri, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà âî âëàäèâîñòîêå, =(((, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîäå àðìàâèðå, :((, ñàéò çíàêîìñòâ ñ òðàíñàìè, 844384, çíàêîìñòâî ëåñáè ïàðåíü â óõòå, :OO, áîëãàðèÿ ïëîâäèâ çíàêîìñòâà, 1598, çíàêîìñòâà ñ ÷óâàøèìè, abgt, ïîçíàêîìëþñü ñ ðóññêèì ïàðíåì, 127, çíàêîìñòâà ðóáëåâêà, bzzly, çíàêîìñòâà äëÿ ìóñóëüìàíîíà èùåò åãî, 35964, ñàéò çíàêîìñòâ âèëåêò, pzav, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîä ïÿòèãîðñê, %-]], çíàêîìñòâà â âîëãîãðàäå, xxz, ñàéòû çíàêîìñòâ ìåæäóðå÷åíñêà, ekyzcj, òðàíñâåñòèòû è òðàíññåêñóàëû çíàêîìñòâî îáùåíèå, >:[[, çíàêîìñòâà â àðòåìå, 293623,

#111 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 02:47

comment1, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ âèðòóàëüíûé ñåêñ, 755, çíàêîìñòâà íà àëÿñêó, 23788, íàéòè ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ ìîñêâè÷åé, 392, èíòèì çíàêîìñòâà àáäóëèíî, =-DD, çíàêîìñòâà òóðöèÿ ñòàìáóë, gjsmg, çíàêîìñòâà ãåðìàíöåâ ñ ðîññèéñêèìè äåâóøêàìè, ajuqbj, ñàéò çíàêîìñòâ liveinter, pjdcfa, ðàìáëåî çíàêîìñòâà, 35053, êûðãûçñòàí ñàéò çíàêîìñòâ, yhq, äîìàíåâêà çíàêîìñòâà, 003, ñëóæáà çíàêîìñòâ â àñòàíå, oewivd, ñàðàòîâñêèå èíòèìíûå ñàéòû çíàêîìñòâà, 011, Çíàêîìñòâî àðçàìàñ, mxhtk, äåâóøêà ìóëàòêà ïîçíàêîìèòñÿ, =-]]], ñàéòû çíàêîìñòâ âî ôðàöèè, =(, ñåêñ çíàêîìñòâà âåíåâ, >:[, çíàêîìñòâà â ìîñêâå ïî ðàéîíó, mdlina, èíòèì çíàêîìñòâà ñåðàôèìîâè÷, 619873,

#112 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 04:21

comment2, ñàéò çíàêîìñòâà áåëîðóññèè, zrqm, çíàêîìñòâà â áåëàðóññèè ñâåòëàãîðñê, jkytmz, ñåêñ çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé îðñê, :OO, ñåêñãååâ, 8D, çíàêîìñòâî ñî ñâåòîé ñâåòèêîâîé, bafai, ñàéòû çíàêîìñòâ âî âëàäèâîñòèîêå, tqc, Çíàêîìñòâà çâåðåâî, 3379, çíàêîìñòâà ñ òóíèñöàìè, 769540, çíàêîìñòâà ñàðàòîâ èâàí, %-((, ñàéòû çíàêîìñòâ ñ äåâóøêàìè ðîñòîâà, 754384, çíàêîìñòâà âî âëàäèâîñòîêå íà ïòð, 705610, çíàêîìñòâà ÷åðêàñû, 531, çíàêîìñòâà â íèæíåì íèæíåì íîâãîðîäå, 405249, ñàéò äëÿ èíòèìíûõ çíàêîìñòâ åêàòåðèíáóðã, qkbe, ñàìàðà çíàêîìñòâà â ñàìàðå, 6932, à÷èíñêèå çíàêîìñòâà, 8-P,

#113 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 04:21

comment5, ñåêñ çà äåíüãè â ñàìàðå, 8]], êèðîâ çíàêîìñòâà êèðîâå ñåêñ, 4090, çíàêîìñòâî â þãàíñêå, 857, çíàêîìñòâà àíàñòàñèÿ 2 ëåò, 79844, áðÿíñê ñàéò çíàêîìñòâ ëóêàøåíêà ãîøà, wnzhwh, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ãåðìàôðîäèòîì, 42297, çíàêîìñòâî â ýëåêòðîñòàëå, 90315, ñåêñ ñî øâåäîì, bksbqb, ïîçíàêîìëþñü ñ äåâêîé äëÿ ñåêñà, 63654, êëóáû ñåêñ çíàêîìñòâ â ìîñêâå, okgf, çíàêîìñòâà òèíåéäæåðîâ, vjib, çíàêîìñòâà òàòàðèí ïàðíè, :]], æåíùèíû ñåêñà, 8-)),

#114 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-22 04:38

comment1, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñî çðåëîé, 51401, çíàêîìñòâà â ëàáèíñêå äëÿ èíòèìà, ala, çíàêîìñòâà êðåìåíêè, %-(((, çàðå÷íûé çíàêîìñòâî, :-), çíàêîìñòâà ìàðüèíà ãîðêà, ibql, óëüÿíîâñê çíàêîìñòâà, vthnu, àëåêñèí çíàêîìñòâà, cyk, ñåêñ íà îäèí ðàç â êîìñîìîëüñêå, 30370, çíàêîìñòâî íà äàìî÷êå, 35556, èíòèì çíàêîìñòâà â åãîðüåâñêå, :-((, ïîçíàêîìëþñü ñ ïàðíåì äëÿ, %-DDD, çíàêîìñòâà òóðåöêèìè äåâóøêàìè, 820801, ìû õîòèì ïîçíàêîìèòñÿ ñ ñåêñóàëüíûìè ïàðíÿìè, ucuet, çíàêîìñòâà äåâóøêè ãåðìàíèè, rvhjpa,

#115 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-22 04:39

comment1, çíàêîìòñâà ñìñ, xal, êèðååâñêèå çíàêîìñòâà, iynoa, ñàéò çíàêîìñòâ ñàðàïóë, qgemu, çíàêîìñòâà êàì÷àòñêîì, wsh, Áàëòèéñê çíàêîìñòâà, 923230, çíàêîìñòâà äåâóøêè àñòàíà, vayl, ñàéò çíàêîìñòîöåëóè, tml, ñàéò ãåé çíàêîìñòâà, :-]], ïîçíàêîìèòñÿ ñ æåíùèíîé êàíàäå, 7076, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà ñàéòû èñïàíèÿ, 6481, ñåìåéíûå ïàðû çíàêîìñòâà â íàá ÷åëíàõ, %-)), map4, 8((, ëüâîâ ñëóæáà çíàêîìñòâ, aeif, çíàêîìñòâà â êðèâîì ðîãó, okqt, ôîòî çíàêîìñòâà äìèòðîâ, 839, îêñàíà òàãèðîâà íà ñàéòå çíàêîìñòâ, 8]], çíàêîìñòâà ñåêñ â õàíòûìàíñèéñêå, hetj,

#116 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 04:53

comment5, âîëîãäà sexs çíàêîìñòâà, fob, çíàêîìñòâà íà ñàéòå íàõîäêà, :-P, íàéòè çíàêîìñòâî ñ îëèãàðõàìè çàìóæåñòâî, daxxet, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè â êûçûëîðäå, =D, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâà òàòàðñòàí, eiuf, ñåêñ çíàêîìñòà â óêðàèíå, 8DDD, map2, :), çíàêîìñòâà ñðåäè òàòàð, zoy, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ãðÿçè, 85363, òåëêè ðîñòîâà äëÿ ñåêñà íà ïàðó ðàç, 8-OO, çíàêîìñòâà õàáàðîâñê äëÿ ìóæ÷èí, nweyn, çíàêîìñòâà â ñòðàíå ñèíåãàë, 538455, çíàêîìñòâî ñ ÿïîíöàìè, 709683, çíàêîìñòâà ÷åðåïàíîâî, xvhwov, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè èç ñåðáèè è ÷åðíîãîðèè, %-],

#117 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 04:53

comment4, çíàêîìñòâà òîëüêî äëþ ñåêñà, dex, map2, :-]]], äàãåñòàíñêèå äåâóøêè ñåêñ, rzzvp, èùó äåâóøêó äëÿ ññåêñà, >:[[, çíàêîìñòâî çàïîðîæñêàÿ îáë, ulte, øëþõè ÿêóòñê, %D, áåðåçíèêè ñåêñ, eeat, çíàêîìñòâà ñ òðàíññåêñóàëàìè â êàçàõñòàíå, >:-]], çàáûëà ñâîé íà ñàéòå çíàêîìñòâ, eytlq, çíàêîìñòâà ðîñòîâ ÿíà ôîòî, 5028, çíàêîìñòâî îáëîìîâà ñ îëüãîé èëüèíîé, kauru, îäèíîêèé îòåö æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ, %OO, ñòðàïîí çíàêîìñòâà â íîâîðîññèéñêå, biv, çíàêîìñòâà ïî àñå â ìîñêâå, 50734, ìåëèòîïîëüñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, fkdp, çíàêîìñòâ êàçàõñòàí ïåòðîïàâë, yieh, áðÿíñêàÿ îáëàñòü ãîðîä íîâîçûáêîâ çíàêîìñòâà, =-), çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè åâðåÿìè, 804548, ïîïóëÿðíûé ñàéò çíàêîìñòâ íîâîñèáèðñê, 134,

#118 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 05:23

comment3, êëóá çíàêîìñòâ åêàòåðèíáóðãà, >:-), ñëóæáà çíàêîìñòâ ñóëàìèôü, 5361, êëóá çíàêîìñòâ îðåë, =(((, çíàêîìñòâî àôðàäèòà, =], çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íà ðàç, :-]], ôëèðò ñèòè ãîðîä çíàêîìñòâ, gzva, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà ðûáèíñê, %P, çíàêîìñòâà òðàíóàëîê, :[[[, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ëþáèìûì, :P, çíàêîìñòâà ïÿÿòèãîðñê, 8788, ãîñïîæà óäà÷à ñëóæáà çíàêîìñòâ, 8]]], ñàéò çíàêîìñòâ íà tegos, 115, ñåêñ çíàêîìñòâà àêñàé, njxwo, ñàéò çíàêîìñòâ ðóññêèõ ìóñóëüìàíîê, >:-((, ñåêñ çíàêîìñòâà ã.êðèâîé ðîã, ictfnj, äóøàíáå çíàêîìñòâà, %-((, çíàêîìñòâà â ÷óâàøèè ñ ìóæ÷èíàìè, :[, ñàéò çíàêîìñòâ êàâêàçöû, 774, çíàêîìñòâ êèåâ, skyc,

#119 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 05:24

comment4, êóííèëèíãóñ çíàêîìñòâà ìîñêâà, 743, çíàêîìñòâà â êûðãèñòàíå, =OOO, çíàêîìñòâà ïîãðàíè÷íûé, 3293, òîìñêèå çíàêîìñòâî, 306413, ìåæäóíàðîäíûé ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ, :O, ñåêñ çåðíîãðàä çíàêîìñòâà, mpkmtc, ñàéòè çíàêîìñòâ ñåâåðîäâèíñêà, 8-(((, âçðîñëîé æåíùèíîé ïîçíàêîìèòüñÿ, cvlzgm, äåâ÷åíêè çíàêîìñòâî, kvy, çíàêîìñòâà â ãîðîäå êðàñíîêàìåíñêå, 8((, ñàéòû çíàêîìñòâ íåñîâåøåííî ëåòíèõ, ezloox, õàáàðîâñêèé ÷àò çíàêîìñòâ, :-DDD, çíàêîìñòâî ñ àðìÿíàìè, %[, çîëîòàÿ ïûëü çíàêîìñòâà, ucbjo, çíàêîìñòâà â òåìèðòàó, :DD, äåâóøêà ïîçíàêîìèòñÿ äëÿ ñåêñà, =(,

#120 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 05:53

comment3, çíàêîìñòâî ëåñáè ïðîñòèòóòêè, alo, çíàêîñòâà â êîíòàêòå, hxtel, êëóá çíàêîìñòâ ëþáèìàÿ, 2239, Çíàêîìñòâà êàðàáàø, zmgwl, map5, 88964, îäèí èç ëó÷øèõ ñàéò çíàêîìñòâ, fsy, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé ñ ã ðîâíî óêðàèíà, bjpbd, ñåêñ çíàêîìñâà ñåâåðîäâèíñê, sim, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà àìóðñêà, 6642, çíàêîìñòâà âòîðàÿ ïîëîâèíêà ðîäîâûå ïîñåëåíèÿ, 786710, ìàìáà çíàêîìñòâà ïåðìü åâñåé, 3194, ñâèíã çíàêîìñòâà ïåðìü, 425226, çíàêîìñòâî ñ ïàðíÿìè âîðîíåæ, =((, áåðåìåííàÿ äåâóøêà ïîçíàêîìèòüñÿ, 8-], âñå äëÿ çíàêîìñòâà, bth,

#121 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 05:53

comment2, âèðòóàëüíûå çíàêîìñòâà äëÿ ìóæ÷èí, %-OOO, çíàêîìñòâà ïàðû êðàñíîäàð, ply, çíàêîìñòâà äëÿ ñòàðèêîâ, 8P, ëåñáè çíàêîìñòâà äëÿ äåâóøåê, mga, çíàêîìñòâà ñ ñîçðåëûìè ñåêñ çà äåíüãè, 417, çíàêîìñòâà è ìîäåëÿìè, >:-D, çíàêîìñòâà ðàìáðëåð, znixfl, ñàéò çíàêîìñòâ ìóæ÷èíàìè, 1652, çíàêîìñòâà â âåë.íîâãîðîäå, zna, çíàêîìñòâà êèåâ ñïîíñîð, 417363, ìàèë ìàìáî çíàêîìñòâà, 571, çíàêîìñòâà ñ ÿïîíñêèå äåâóøêè â ìîñêâå, tbjwbo, Çíàêîìñòâî àðòåì, cyajz, çíàêîìñòâà êîíñòàíòèíîâêà, ada, îäíîêëàñíèêè çíàêîìñòâî ñ ôîòî, =-(((, çíàêîìñòâà, ozb, èíòèì çíàêîìñòâà êóðãàíñêàÿ îáëàñòü, kfvi, çíàêîìñòâî ñ àìèðîé, 190,

#122 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 06:23

comment3, çíàêîìòñâà òþìåíü, 726, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâ åðìè, 706379, çíàêîìñòâà çàêîðäîíîì, 10319, çíàêîìñòâà â èëåêå, %-))), çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â åéñêå, 00188, òðàíññåêñóàëêè íà ñàéòå çíàêîìñòâ äåøåâî, zaits, ìàðèéñêèé ÷àò çíàêîìñòâ, mbqma, ñåêñ çíàêîìñòâà åëåö, 70200, map, dqmrus, ïîçíêàîìëþñü äëÿ ñåêñà, >:), çíàêîìñòâà ñî ñòàðóõàì, 46599, map4, hbxgz, ñàéò äëÿ óàëüíûõ çíàêîìñòâ, 616423, çíàêîìñòâà òåðíîïîëü, 910, õî÷ó ïîçíàêîìèòüññÿ, 533, ñàéò çíàêîìñòâ â ãðîäå óôà, 859, çíàêîìñòâà â êàçàõñòàíå áóëàåâî, :P,

#123 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 06:23

comment5, çíàêîìñòâà íà ñàéòå â ÿðîñëàâëå, =-(, çíàêîìñòâà è ñåêñ àíàïà, 9289, íàéòè ñàéò çíàêîìñòî áåëàðóñèè, =], çíàêîìñòâà ïàðíÿìè â ðÿçàíè, %((, çíàêîìñòâà â ñïá êñåíèÿ ôîìèíà, mlgb, Ïàâëîäàð çíàêîìñòâà, 1749, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ïî ëóãàíñêà, ftsdaj, èíòèì çíàêîìñòâà â ñî÷è, >:-], ñåêñ çíàêîìñòâà íîâîäåðåâåíñêîãî ðàéîíà, kawrxq, çíàêîìñòâà â ÷èñòîïîëü, uzlk, çíàêîìñòâà ìèíåðàëüíûå âîäû, =DDD, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà ðóäíîãî, 586490, map4, %D, êàçàíñêèé ÷àò çíàêîìñòâòàòàðû, %-OO, äîñóã çíàêîìñòâà ðîñòîâ, iqmju, ã ñåâåðîäâèíñê çíàêîìñòâà, 3823,

#124 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 06:23

comment1, èññêóñòâî ñåêñà, %[[, ñàéòû çíàêîìñòâ àíäðåé ñïèðèí, qcy, çíàêîìñòâî ðîññèÿ ëûñüâà, =DD, ñåêñ â êàëóãå, uhmmws, ñåêñçíàêîìñòâà â èðêóòñêå, zgt, map2, 11749, òðàíññåêñóàëêà èùåò, fqbnjp, çíàêîìñòâî ãîðîä àçíàêàåâî, =]], èíòèì çíàêîìñòâà â çàïîðæüå, %-(((, ñëóæáà çíàêîìñòâ íèæíèé òàãèë, pmfkx, çíàêîìñòâà àëäàî, nfprj,

#125 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-22 07:03

comment3, èíòèì îáúÿâëåíèÿ îìñê, tst, ñýêñ çíàêîìñòâà íèæíèé íîâãîðîä, fbs, èíòèì íà âàñèëüåâñêîì, ohz, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ â åêàòåðèíáóðãå, 112618, çíàêîìñòâà ã ÷åõîâ ñåêñ, qvfdmz, çíàêîìñòâî ñ èíîñòðàíöàìè õî÷ó çàìóæ, 8-O, êëóáû çíàêîìñòâ åòåðáóðãå, aipbkz, çíàêîìñòâà â îðåë, >:PP, çíàêîìñòâà êóëåáàêè, 177858, çíàêîìñòâî ñ ïàðíÿìè èç àíãëèè, 163466, êëóáû çíàêîìñòâ â òîìñêå, 369,

#126 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-22 07:03

comment4, ýìî ÷àò è çíàêîìñòâà, =-DDD, ìóñóëüìàíñêèå çíàêîìñòâà ôîòî, :-PP, ãîðÿ÷èé êëþ÷ ñàéò ãîðîäà çíàêîìñòâà, phclgf, çíàêîìñòâà òîëüêî èç ãîðîäà êðîïîòêèíà, yghw, çíàêîìñòâà æåíùèíû 45 65, ityv, map4, avsl, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íåãðèòÿíêîé, ssndw, map3, :-(, ìèõàýëü äðàó ïîçíàêîìèëñÿ, qyrwm, íîâîñèáèðñêèé ÷àò çíàêîìñòâà, =DDD, Çíàêîìñòâî êëèí, leqad, óëüÿíîâñêèé ÷àò çíàêîìñòâ, 67717, ýòèêåò ïðîöåäóðà çíàêîìñòâà, 4592, õî÷ó åáëè, %DD, çíàêîìñòâà âìûòèùàõ, zvjr, ïàðà èùåò ïàðó ñåêñ çíàêîìñòâà, 78330, çíàêîìñòâà ñ ÿïîíöàìè ñ àäðåñàìè, %-P, çíàêîìñòâà äëÿ ëþáèòåëåé êóíèëèíãóñà, =-[[, ñëóæáû çíàêîìñòâ ñàíêò ïåòåðáóðã, 37036,

#127 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-22 08:57

comment6, ñàéòû çíàêîìñòâ ñûêòûâêàðà, eyko, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà ìàãíèòîãîðñêà, leef, àðìÿíå íà ñàéòàõ çíàêîìñòâ, 245, èòèì çíàêîìñòâà â íàá ÷åëíàõ, 400, àðõàíñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, hhszw, ïîçíàêîìëþñü êàëóæñêàÿ, jdn, ãåé çíàêîìñòâà èòåðå îáúÿâëåíèÿ, %-]], ÷åøñêèå ñàéòû çíàêîìñòâ íà ðóññêîì, miixti, õìåëüíèöêèé ÷àò çíàêîìñòâà, 1550, èùó íîðâåæöà äëÿ çíàêîìñòâà, nptysj, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû äî 33 ëåòäàëüíèå çàðóáåæüå, 271, ñåêñ çíàêîìñòâà êàíåâñêàÿ, %-), map5, jyrrx, äîìèíèðîâàíèå ìóæñêîå çíàêîìñòâî, tfla, ñåêñ çà äåíüãè â æèòîìèðå, gtdc, mamba çíàêîìñòâà øó øó, :-PPP, çíàêîìñòâî êèðîâ äëÿ âñåõ îòíîøåíèé, wzunul,

#128 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-22 08:57

comment1, ïðîñòèòóòêè åêá, vgnk, çíàêîìñòâî áèøêåê, tsh, Çíàêîìñòâà îëîíåö, :-))), çíàêîìñòâà â òàäæèêèñòàíå, %DDD, çíàêîìñòâî â òûíäå àìóðñêîé îáëàñòè, 4226, çíàêîìñòâà ãîðîä ìóðîì, 878492, ãîðîä íîâîàëåêñàíäðîâñê çíàêîìñòâà äëÿ èíâàëèäîâ, >:PP, çíàêîìñòâà ñ ìîëîäûå ëåñáè èç êëèíà, =OOO, âàíèíî çíàêîìñòâà äëÿ áèñåêñóàëîâ, :-(, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè èç êèòàÿ, 66847, õàíòû ìàíñèéñê çíàêîìñòâî, %-(((, mamba çíàêîìñòâà ýëèñòà, >:-O, ñàéò çíàêîìñòâà êàðàãàíäà, cyaruc, çíàêîìñòâî äëÿ òðà, dey, çíàêîìñòâî â ëàíãåïàñå, :-[[[, ñýêñ èíòèì ýðîòèêà, 11602, çíàêîìñòâî àïøåðîíñê, vaw, èíòèì äëÿ ïàðû, owik,

#129 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 09:58

comment6, çíàêîìñòâà ìîëîäûõ ïàðíåé, =PPP, çíàêîìñòâ ðàçíûõ âåð èñïîâåäàíèé, 98484, çíàêîìñòâà â ÿíàóëå, :-))), çíàêîìñòâà â îçåðñê, =))), çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè êåìåðîâî, 8-[, Çíàêîìñòâà êóìåðòàó, 946, çíàêîìñòâî ãîðîäà ðûáèíñêà, :-(, ñåêñ çíàêîìñòâî òðàíñâåñòèò ãîñïîæà, :]], õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ à, %((, ïîçíàêîìèëàñü ñ ëþáîâíèêîì âèòàëèé, pxe, áðàòñê èíòèì çíàêîìñòâà, mfiw, ëóòøèå ãåé çíàêîìñòâà, 8[[, íîâàÿ çåëàíäèÿçíàêîìñòâà, jpf, map3, %-DD, çíàêîìñòâà íà íî÷ü ìèíñê, nxkrh, ÷åðíîãîðåö ïîçíàêîìèë ìîãðåí, gfsn, êîíñòàíòèí çíàêîìñòâà, buc, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êèðîâñê, 558, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êåìü, :[,

#130 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 09:58

comment5, ñàéòè çíàêîìñòâ äëÿ åâðååâ, xumndo, map3, 8-), ñâèíãåð çíàêîìñòâà èç íàáåðåæíûõ ÷åëíîâ, zkhx, âîëîãîäñêèé ÷àò çíàêîìñòâ, duzyun, çíàêîìñòâà ñïîíñîðà, 27471, íèêàõ çíàêîìñòâà, %-D, ìîñêîâñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, ipdn, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ãîðîä áèéñê, >:]], Çíàêîìñòâî ðóáöîâñê, =-[[, map5, %-[[,

#131 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-22 10:17

comment2, çíàêîìñòâà ã. ñåðïóõîâ 354., gury, Çíàêîìñòâà áîãó÷àíû, 8PP, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíà ñ ñåìåéíîé ïàðîé, czmul, Áóãóðóñëàí çíàêîìñòâà, qjx, çíàêîìñòâà â áóçóëóêå äëÿ à, >:(((, çíàêîìñòâà òîëüêà äëÿ à, 329596, çíàêîìñòâî æåíùèíà èùåò ìóæ÷èíó äíåïðîïåòðîâñê, :-OO, ñïá ÷àò çíàêîìñòâ ñåêñ, 6514, òðàíñ çíàêîìñòâà âëàäèâîñòîê, =D, çíàêîìñòâà ïî óðàëüñêó, >:-OO, çíàêîìñòâà àãåíò ìàèë, ztjmuu, êòî õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé, =-(,

#132 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-22 10:18

comment6, çíàêîìñòâà ñåêñ çðåëàÿ, 9056, èíòèì çíàêîìñòâî ÷èòà, =-], ñàéò çíàêîìñòâ íàòàëèê, 99567, àíãàðñê èíòèì çíàêîìñòâà, mamz, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà äëÿ ïîëíûõ æåíùèí, qpz, ñèìïàòè÷íàÿ äåâóøêà ïîçíàêîìëþñü ñ ïàðíåì, =OOO, çíàêîìñòâî äëÿ àíàëüíîãî ñåêñà â íèêîïîëå, >:))), Ëó÷øå çíàêîìèòñÿ, mpir, ñåêñ çíàêîìñòâà ãàëè÷, fqfxt, áè ãåé çíàêîìñòâà, 69280, çíàêîìñòâà èðèíà èç ñìåëû, klrn, ñàéòû çíàêîìñòâ æóëüíè÷åñòâî, bokmto, ïðåîáðàæåíñêèé àëåêñåé çíàêîìñòâà, difz, çíàêîìñòâà àìóðû, =[[, èíòèì çíàêîìñòâà êðûìà, yrie, ýëèòíûå êëóáû ñåêñ çíàêîìñòâ, txzfob, âèðòóàëüíûé èíòèì çíàêîìñòâà, 40307,

#133 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 10:29

comment4, íå ñòàíäàðòíûå çíàêîìñòâà, :DD, ïðîñòèòóòêè êèøèíåâ, 6298, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ áàëüíûå òàíöû, 6766, áçïëàòíûå ñåêñ çíàêîìñòâà èðêóòñê, 4749, çíàêîìñòâà õàíòû ìàíñèéñê äåâóøêè, 798, ñàéò çíàêîìñòâ fdating, 903, çíàêîìñòâî êåìåðîâ, 8DD, þëÿ ïÿòûõ çíàêîìñòâà, gndil, Çíàêîìñòâà çåëåíîêóìñê, 8O, ñëóæáà çíàêîìñòâ ÿêóòñê, qpdizw, èíòèì â âîëãîãðàäå, kirc, ëåñáèéñêèå ñàéòû çíàêîìñòâ ãîðîäà ñàðàòîâà, 3552, ãäå ðåàëüíî ïîçíàêîìèòüñÿ, 215906, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ãîñïîæàìè áäñì, qmwfid, îäèíîêèé ñàíòà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ, 542, çíàêîìñòâà â áåëàðóñè ñ íîìåðàìè, :DD, çíàêîìñòâà ñ óêðàèíå, 8095, ñëóæáû çíàêîìñòâ äëÿ òðàíñâåñòèòîâ, wpi,

#134 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 10:29

comment6, Çíàêîìñòâà ìåäíîãîðñê, fvcy, çíàêîìñòâà ñàíêò, qgf, ñåêñ çíàêîìñòâà õå, 174, ñåêñ çíàêîìñòâà ëóãàíñêå, udoktl, ïîçíàêîìëþñü ìó÷èòü, kro, õâàëûíñê çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè 35 45ëåò, >:(((, çíàêîìñòâà â êðàñíîäà, ekwifp, çíàêîìñòâà âàòóòèíî, xltw, ñàéòû çíàêîìñòâ äëÿ ñåêñà è ñîâìåñíîé æèçíè, 8-OOO, ðîññèÿ êàëóæñêàÿ îáëàñòü êàëóãà çíàêîìñòâî, 1658, çíàêîìñòâî ìîæãà, 62371, çíàêîìñòâà ñ ëåñáèÿíêàìè êèðîâ, wck, èíòèì çíàêîìñòâà ïîëåâñêîé, :-P, àçèÿ çíàêîìñòâà, 8]]], õî÷ó ñåêñà ñ äåâóøêîé, 3150, ïîçíàêîìèòñÿ ñ ïàðíåì ñ àëüìåòüåâñêà, mklrv,

#135 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 10:59

comment1, çà÷åì ìóæ÷èíå ñàéò çíàêîìñòâ, thix, èíäèâèäóàëêè ðÿçàíñêèé ïðîñïåêò, klvhu, ðóññêèé ìåäâåäü çíàêîìñòâî, %-)), çíàêîìñòâà ïûøêè ïîëíûå, :D, ñàéòû çíàêîìñòâ âëàäèâîñòîêàðàôèê, cumash, ñàéò çíàêîìñòâ ñ èíîñòðàíöàì, =P, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ÷å, 75064, çíàêîìñòâà äëÿ ëþäåé ñðåäíåãî ïîêîëåíèÿ, =))), çíàêîìñòâà ãîðíîçàâîäñêà ïåðìñêîãî êðàÿ, cvf, ñàéò çíàêîìñòâà òóëóí, >:PPP, àãåíòñòâî çíàêîìñòâ â íèæíåì íîâãîðîäå, 6915, çíàêîìñòâà dating, >:-DD, îáúÿâëåíèé çíàêîìñòâà çàïîðîæüå, :[[, èíäèâèäóàëêè â òóøèíî, vwrat, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà êîðîëåâ, 948087, ñåêñ çíàêîìñòâà êèçëÿð, bzinlu,

#136 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 11:00

comment4, çíàêîìñòâà lovz, >:-]], ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñàðàïóë, dlv, çíàêîìñòâà â óêðàèíå ãîðîäå õìåëüíèöêîì, >:), èíòèì çíàêîìñòâà äîáðÿíêà, 511958, çíàêîìñòâà ãîðîäà ñëàíöû, pkry, ñàéò çíàêîìñòâ ñ áè ñåêñóàëàìè, =-PP, çíàêîìñòâà ñî÷è ñîçäàíèÿ ñåìüè, 76206, ñåêñ çíàêîìñòâà òþìåíü, uid, ïîçíàêîìëþñü áîòàíè÷åñêèé ñàä, =OO, çíàêîìñòâà ïåòðîïàâëîâñê êàì÷àòñêîì, bfteoy, ìîëîäàÿ æåíùèíà ïîçíàêîìèòñÿ ñ äåâóøêîé, 30427, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâñòâåííèöåé, 8[, çíàêîìñòâà è ñåêñ â îðåíáóðãå, myshxp, çíàêîìñòâà íà ìåë ðó, lwc,

#137 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-22 11:07

comment5, ñàéò çíàêîìñòâ þãà, 745943, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà â àñòðàõàíè, %(, âîëîñîâî ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü çíàêîìñòâà, 47209, ñàò çíàêîìñòâ ãëàçà â ãëàçà, lpthgl, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ëþáèìûì, 715, íèæíèé íîâãîðîä çíàêîìñòâà ïàðíåé, vzubhu, ñàéò çíàêîìñòâ áè â íîâîñèáèðñêå, 90738, çíàêîìñòâà äëÿ ñâèíãåðî, ptjxii, çíàêîìñòâà áàðûø, >:-OOO, èíòèì çíàêîìñòâàà, xphq,

#138 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-22 11:08

comment2, çíàêîìñòâî ñ ïåäèêîì èç êàìûøèíà, vjxzw, êèðîâîãðàä áðà÷íûå çíàêîìñòâà, zzfx, çíàêîìñòâà ñàéò ñïîíñîðîâ, 4895, çíàêîìñòâà ìàãíèòîãîðñê ñâåòëàíà ìåíåäæåð, 379276, çíàêîìñòâà ã íîâîìîñêîâñêà, 9681, ñàéò çíàêîìñòâ ñåâåðîäâèíñêå, >:-O, ãäå ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ áè äåâóøêîé, =PP, àðìÿíñêèé ñàéò çíàêîìñòâ ìîñêâû, 16009, Çíàêîìñòâî äóáíà, =[[[, ãåé çíàêîìñòâà ìîñîáë, >:-)), êîíòàêòû ñàé ò çíàêîìñòâ, 7476, çíàêîìñòâà ãîìîóàëüíîñòü, opx, ñàéò çíàêîìñòâ ãäå, >:-], map, lfphs, òîðîíî çíàêîìñòâà, >:P, ðåàëüíîå çíàêîìñòâî â ìîñêâå, cqw, íàéòè ïðîñòèòóòêó äëÿ ñåêñà èæåâñê, tkbjh, map4, 26350, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè ãåðìàíèè, hloh,

#139 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-22 12:32

comment5, map4, 3819, çíàêîìñòâà ãáàðíàóë, 1973, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êàìûçÿê, 6624, ñåêñ íà íî÷ü â êèðîâå, oqwnl, çíàêîìñòâà ëàõäåíïîõüÿ, :(((, çíàêîìñòâî ñ àìåðèêàíêîé â ìîñêâå, >:[[[, Ïàâëîäàð çíàêîìñòâà, xxzs, èíòèì â òîëüÿòòè, 578429, ïîçíàêîìëþñü ñ æåíùèíîé èç, 8[[, òèìàøåâñê ñåêñ çíàêîìñòâà, =[[[, íàéòè äóâóøêó êîòîðàÿ õî÷åò ñåêñà çà äåíüãè íèêîëàåâ, kijun, ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè, 3487, çíàêîìñòâà èçðàèëü ãîñïîæà, 044, çíàêîìñòâà ñ àíãëè÷àíàìè èç ëîíäîíà, 1544, çíàêîìñòâî ñ æåíàòûì ìóæ÷èíîé äëÿ ñåêñà, 8-[, çíàêîìñòâî â ãîðîäå âëàäèêàâêàç, 8D, çíàêîìñòâà â òåìèð òàó, 8-))), çíàêîìñòâà ÷àò èç îìñêà, kdy, íèæíåóäèíñê çíàêîìñò, :]]],

#140 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 12:32

comment4, çíàêîìñòâà â ãàéñèí, :-DDD, èíäèâèäóàëêè îð, gmmxl, ïîçíàêîìèòñÿ ñ ÿïîíöàìè, 1519, àðìÿíñêèå äåâóøêè ñåêñ, =OOO, Ïîäîëüñêèå çíàêîìñòâà, ofvj, çíàêîìñòâà â àõòóáèíñêå, hnbabm, âñåâîëîä êèåâ çíàêîìñòâà, xusog, ñàéò ñåðüåçíûõ çíàêîìñòâ åíçå, >:-PPP, èíäèâèäóàëêè ìåòðî óíèâåðñèòåò, 806016, ñåêñ çíàêîìñòâà ñòàðûõ æåíùèí, 423, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà ìîñêâà, =DDD, ñàéòû çíàêîìñòâ äëÿ èíòèìà â ìàõà÷êàëå, 09458, ñëóæáû çíàêîìñòâ â âîðîíåæñêîé îáëàñòè, 8((,

#141 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-22 12:45

comment6, çíàêîìñòâî âî ôðîëîâå, =-O, ðåæ çíàêîìñòâà, 8)), áåñêîðûñòíûå èíòèì çíàêîìñòâà, 9582, ñàéò çíàêîìñòâ â êîïåéñêå, vnisw, çíàêîìñòâà ÷åðíàâà ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, laxo, åêàòåðèíáóðã ÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ èíòèì, =-(((, çíàêîìñòâà ìûñëè ìàòåðèàëüíû, pfvzxe, çíàêîìñòâà â ñàìàðå áîãàòóþ æåíùèíó, :]], íàéòè çíàêîìñòâà âàäñêèé ðîéîí, itrs, çíàêîìñòâà åâðåÿ ñ åâðåéêîé, 494, ãëóõîé ïîçíàêîìèòñÿ, 879689,

#142 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-22 12:45

comment3, îïûòíûé ëþáîâíèê çíàêîìñòâà àëìàòû, 3404, ñâèíã çíàêîìñòâà ïåòåðáóðã, %DDD, çíàêîìñòâà â ÷èò îáë, 57925, øëþõè ã êàëóãà, cjdnz, àâñòðàëèéñêàÿ ñëóæáà çíàêîìñòâ, :-(, çíàêîìñòâà â êîðîëåâå äëÿ ñåêñà, >:[, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè òîìñêà, >:-[, ñåêñ çíàêîìñòâà â íàáåðåæíûõ ÷åëíàõ, >:DDD, çíàêîìñòâî æåíùèíû ñòóïèíî, hrc, çíàêîìñòâà óëüÿíîâñê simbirsklove, dfvxh, çíàêîìñòâà çàáàéêàëüñêèé êðàé, jyelx, áåëîðóññèÿ ãðîäíî çíàêîìñòâà, wxtdm, çíàêîìñòâî èç ãîðîäà ÷åðêàññ, 4053, ñàéò çíàêîìñòâ ëþáîâíèêîâ, %D, íàäèí ñàéò çíàêîìñòâ ãðîäíî, 237645, çíàêîìñòâà êèåâ òåë, =PPP, çíàêîìñòâà ñòàíèöà êðàñíîäàðñêèé êðàé, 5403, ñàéò çíàêîìñòâ áåëîãîðñê, 3556,

#143 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 14:04

comment3, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà þæíî ñàõàëèíñêà, 43333, çíàêîìñòâà ìàãíèòîãîðñêà, 552808, çíàêîìñòâà ïî êàâêàçó, kby, èíòèì øåáå, =[[, ãåé çíàêîìñòâà òîëüÿòòè äîñêà, hqhte, îëîíåö çíàêîìñòâà, :DDD, òàòàðñêèå çíàêîìñòâà ñàìàðà, 37634, êðàñèâàÿ äåâóøêà äàâàéòå çíàêîìèòöà, 04663, óñòü êàìåíîãîðñê íà ñàéòå çíàêîìñòâ, 26223, ëó÷øèé ñàéò çíàêîìñòâ ñåêñà, nykmwi, çíàêîìñòâà ñ õîðîøèìè ëþäüìè, riv, çíàêîìñòâà â âÿçåìñêèé õàá êðàé, 062101, èíòèì çíàêîìñòâà ïîõâèñòíåâî, =OOO, áåðåçíèêè çíàêîìñòâà èíòèì, age, ôîòî çíàêîìñòâà ïîðíî ñåêñ, qne, ñíåæèíñê ñåêñ çíàêîìñòâà, 730,

#144 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 14:05

comment4, åðåâàí çíàêîìñòâà àðìåíÿ, 216, çíàêîìñòâà ïîëíåíüêàÿ, 8]], ñàéò çíàêîìñò òåðáóíû, :-[[[, ñëóæáà çíàêîìñòâ áðà÷íûå àãåíñòâà, 558291, çíàêîìñòâà ñòàðèêîâ, 031, ñàéòû çíàêîìñòâ çèìà íîâîêóçíåöê, :O, çíàêîìñòâî ñ çàïàäíûìè ìóæ÷èíàìè, 8]]], çíàêîìñòâî áðÿíñêîé îáë íîâîçûáêîâ, 910, map3, 145, çíàêîìñòâà èæåâñê äåâóøêè, 0792,

#145 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-22 15:13

comment1, map4, 723, îäèíîêèå ìàìî÷êè äëÿ çíàêîìñòâà, 669, çíàêîìñòâ íà óëèöå åòåðáóðãå, tmqu, ýòèêåò çíàêîìñòâà è ïðåäñòàâëåíèÿ, 58211, çíàêîìñòâà ãîðîä çàðå÷íûé ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, :-(((, çíàêîìñòâà m, ignlk, êàëåâàëà çíàêîìñòâà, dxyab, Çíàêîìñòâà ãóëüíàðà, mwovyc, çíàêîìñòâà fizcop, 31662, õõõ çíàêîìñòâà ëàíãåïàñ, %-O, çíàêîìñòâà ïî îáúÿâëåíèÿì â êðàñíîÿðñêå, xob, áàðíàóë çíàêîìñòâà ñåìåéíûå ïàðû, ihsfjs, çíàêîìñòâà ãîðíîçàâîäñê ïåðìñêîãî, %]]], çíàêîìñòâà äåâóøêè ïèòåð, %(, òîìñêèé ñàéò çíàêîìñòâ ñ èíîñòðàíöàìè, icja, èíòèì äîñóã âèòåáñê, 902,

#146 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 16:37

comment5, èíòèì òóëà, tbjxr, ïîçíàêîìëþñü ñ ïîðÿäî÷íîé æåíùèíîé, >:-], çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ùåëêîâî, xgrrr, èñÿíãóëîâî çíàêîìñòâî, 91107, ïðîñòèòóòêè ñòàðøå 40 ëåò, 884, çíàêîñòâà â íèæíåì íîâãîðîäå, ealaa, ýëèòíå çíàêîìñòâà, 8-[[[, ãîðîä íÿãàíü õìàî çíàêîìñòâà áðàê, 259, çíàêîìñòâà èç òàéëàíäà äåâóøêè, xrepvz, çíàêîìñòâà ðîññèÿ óêðàèíà, zbyd,

#147 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-22 16:51

comment5, ãîðîä äìèòðîâãðàä çíàêîìñòâî, 362305, ñàéòû çíàêîìñòâ â åéñêå, 8PP, èíòèì çíàêîìñòâà â åëüöå, uaqqiu, ãåé êóáàíü êðàñíîäàð çíàêîìñòâà, ksezs, âñå ïîçû äëÿ ñåêñà, >:-D, çíàêîìñòâà ñ ìåòàëèñòàìè, %)), âîðîíåæ ñýêñ çíàêîìñòâà, 147081, ñàéòû çíàêîìñòâà òàòàð, 858, æåíñêîå äîìèíèðîâàíèå ãîñïîæà çíàêîìñòâî, %-PPP, ñåêñ çíàêîìñòâà ïîëîöêà, 8OO, çíàêîìñòâà ñëóæáà çíàêîìñòâ, yvhbk, ñàéòû çíàêîìñòâ òèïà â êîíòàêòå, =-(, çíàêîìñòâà ñ áàáóøêàìè äëÿ ñåêñà, kghsr, ñàéòû ìåæäóíàðîäíûõ çíàêîìñòâ ãèìèíåé, >:-(, ïîçíàêîìèòüñÿ â çàïîðîæüå, 613091, ñàéò çíàêîìñòâ ñ òðàíñè, tjasbb,

#148 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 17:36

comment6, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíàìè â íîâîñèáèðñêå, nvxfj, çíàêîìñòà êðóòîìåð, 8PP, øëþõè ìîñêâà âûåçä, 2256, ïîçíàêîìèòü ìàìó, =-]]], ñåêñ èíöåñò âñòðå÷è çíàêîìñòâà, 4692, çíàêîìñòâî ëóãàíñ, :PPP, çíàêîìñòâà â ñàìàðå êðóãëîñóòî÷íî, srxg, äåâóøêó äëÿ èíòèìà èæåâñê, 8-O, èíòèìíûé ñàéò äëÿ çíàêîìñòâ â êðàñíîäàðå, 506, ñàéòû çíàêîìñòâ â ãîðîäå êðûìñêå, %O, çíàêîìñòâà öåðåáðàëüíûé ïàðàëè÷, 4380, ñåêñ â þæíîñàõàëèíñêå, ytmr, ñåìåéíûå ïàðû èíòèìíûõ âñòðå÷, 34005, map4, >:-))), çíàêîìñòâà ñ çàìóæíåé æåíüùèíîé èíòèì, 3715, çíàêîìñòâà êîíòàêò êàçàõñòàí, xpa, ñåêñ â ýëåêòðîñòàëè, %)),

#149 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-22 20:46

comment3, âåðòóàëüíûå èíòèì çíàêîìñòâà, 501297, çíàêîìñòâà ñ ôîòîìîäåëÿìè, brwzg, çíàêîìñòâà ïî êèøèíåâó, qsfqzz, ñåêñ çíàêîìñòâà äëÿ âçðîñëûõ àëìàòû, 7026, çíàêîìñòâî äëÿ ãðóïïîâîãî ñåêñà, 04736, ñàéò èíòèì çíàêêîìñòâ, 8), çíàêîìñòâà ðàìáëåðà, vfcpga, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè â áàëàêîâî, diyghk, àòëåò ïîçíàêîìèòñÿ, bbm, ñåêñ çíàêîìñòâà â âîëõîâå, dafz, çíàêîìñòâà è êèåâå onlane, :-(, àíäðåé àëåíè÷åâ âëàäåëåö çàâîäà çíàêîìñòâà, 249, çíàêîìñòâà ÿìàë, oie, îáüÿâëåíèÿ çíàêîìñòâ èçâðàùåíöåâ, :)), çíàêîìñòâà èç êèíåëü ÷åðêàññ, 478, ïîçíàêîìèòüñÿ â àãåíò, 701, õî÷ó ñåêñà ñ îòöîì, vbgiy, çíàêîìñòâà ìàìáà â ñòàâðîïëå, qptcnw, êàíñê çíàêîìñòâà, 297,

#150 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-22 20:46

comment2, ãðóïïîâûå çíàêîìñòâà, =-[[, çíàêîìñòâî ïî ïìð, 001, çíàêîìñòâà äëÿ ñâèíãåðîâ áåëîðóñü ìèíñê, 1868, çíàêîìñòâà çà 40 â ãîðîäå ñûêòûâêàð, htovim, ÷àòû ýìî çíàêîìñòâ, kubg, õî÷ó ïîçíàêîèìòüñÿ ñ äåâóøêîé, owim, çíàêîìñòâà êîìó çà 50, 965, èíòèì áåëüå â ñàìàðå, =PPP, çíàêîìñòâî ñ ëèçáè ãîðîäà ÷èìêåíò, 9565, ñåêñçíàêîìñòâà ñî âçðîñëûìè æåíùèíàìè, vdouig, çíàêîìñòâà êîíòàêò, 5407, çíàêîìñòâà ìàìáà íàéòè ÷åëîâåêà, >:((, çíàêîìñòâà â ãîðîäå âèòåáñêå, %PP,

#151 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-22 20:57

comment2, çíàêîìñòâà íîâàÿ ëàäîãà, >:[[, çíàêîìñòâà òàøêåíò æåíùèíû, lrci, çíàêîìñòâà áåðåçîâêà ïåðìü, 421461, ñåòåâûå çíàêîìñòâà è îòíîøåíèÿ ñ ñóïðóãàìè, =DDD, åâðåéñêàÿ ñëóæáà çíàêîìñòâ ã õàðüêîâà øèäóõ, 8P, çíàêîìñòâà êðàñíàÿ ãîðêà, 87203, ã æóêîâñêèé çíàêîìñòâà, 8775, ñàéò çàðóáåæíûõ çíàêîìñòâ gimeney, gxiyfc, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ïðîñòèòóò, 8P, áðà÷íûå çíàêîìñòâà ê, 8DDD,

#152 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-22 20:57

comment3, ñàéò çíàêîìñòâ ñ èíîìòðàíöàìè, czvrh, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ìàðãàíåö, 895861, çíàêîìñòâî ñ èòàëüÿíöàìè, 463, äîìàøíèé ñåêñ ïàð, wrx, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíîé â òâåðè, :-), çíàêîìñòâà ïî êîíàêîâñêîìó ðàéîíó, >:-O, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêè ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, nkeok, çíàêîìñòâà ñ 1 äåâóøêàìè, ubnukq, ìóæ÷èíû îò 4 çíàêîìñòâà, :((, êîêåòà÷êà æàðêèå çíàêîìñòâà, 21141,

#153 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-22 21:46