ช่วงนี้ผู้ให้บริการโทรศัพท์ อย่าง AIS, DTAC และ Truemove ได้ออกโปรโมชั่นโทรฟรีในเครือข่าย แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเบอร์มือถือที่เรากำลังจะโทรไปนั้นอยู่ในเครือข่าย เดียวกับระบบที่เราใช้อยู่หรือป่าว วันนี้พี่แคทจะมาบอกวิธีเช็คให้นะคะ

ผู้ใช้ระบบAIS กด *727*ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือสิบหลัก# แล้วกดปุ่มโทรออก เช่น ต้องการเช็คเบอร์มือถือ 0812345678 ก็ให้กด *727*0812345678# โทรออก ระบบจะตอบกลับมาว่า เบอร์นี้ใช่เบอร์ของAIS หรือไม่ใช่

ผู้ใช้ระบบDTAC กด *102*ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือสิบหลัก# แล้วกดปุ่มโทรออก เช่น ต้องการเช็คเบอร์มือถือ 0812345678 ก็ให้กด *102*0812345678# โทรออก ระบบจะตอบกลับมาว่า เบอร์นี้ใช่เบอร์ของDTAC หรือไม่ใช่

ผู้ใช้ระบบTruemove ไม่สามารถทำการตรวจสอบได้ค่ะ เพราะไม่มีบริการนี้ (แล้วมันจะออกโปรโมชั่นโทรฟรี กะ โทรสุดคุ้ม ในเครือข่ายทำไมเนี่ย แล้วจะรู้ได้ไงว่าเบอร์ไหนเป็นเครือข่ายเดียวกัน พนักงานบอกว่าก็โทรไปถามปลายทางสิว่าใช้ระบบอะไร เวง!!! โทรไปก็เสียตังแล้วอ่ะจิ คงไม่จำเป็นต้องถามแล้วล่ะ)

หมายเหตุ กรณีเบอร์ที่เราตรวจสอบไม่ใช่เบอร์ของระบบผู้ให้บริการโทรศัพท์นั้นๆ ระบบจะไม่สามารถเช็คข้ามเครือข่ายได้ว่าเบอร์นั้นๆเป็นของระบบอะไร

 Source: SiamPhone

Comment

Comment:

Tweet

#497 By (14.37.69.97|148.251.92.48, 14.37.69.97) on 2014-05-24 02:02

ขอบคุณมากกกมากกกกครับ

#496 By ชโยดม (103.7.57.18|110.164.108.171) on 2013-06-19 15:57

ในกรณีที่คุณสุภาพสตรีที่ชื่นชอบรูปทรงเรียวยาวหรือแม้กระทั่งที่เหมาะ, Herve Leger จะตั้งค่าของคุณ ในกรณีที่คุณต้องการไปให้กับบุคคลที่เต้นรำที่โรแมนติกกับคนรักของคุณก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ Herve Leger ชุดที่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงทุกคน

#495 By Herve Leger Outlet (70.32.38.85) on 2011-10-26 13:56

comment6, çíàêîìñòâà ãîðîäà áàëõàøà, çíàêîìñòâà æèòåëÿìè èíäèè, çíàêîìñòâà èíòèìíûå â ã. ìîñêâà,

#494 By Dxdffjui (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:58

comment4, èíòèì çíàêîìñòâà ã.èðêóòñê, çíàêîìñòâà â íèæíåì íîâãîðîäå mamba, ñàéò èíòèìíûõ çíàêîìñòâ âëàäèâîñòîê, çíàêîìñòâà ìèíñê äåâóøêà,

#493 By Wrvkxjas (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:24

comment5, çíàêîìñòâî ïî ïåðåïèñêå, çíàêîìñòâà òåì, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà äçåðæèíñêèé,

#492 By Yplulajx (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:01

comment3, çíàêîìñòâà îäèíîêèõ ñåðäåö., ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà ïî êîñòàíàþ, çàèíñê çíàêîìñòâà,

#491 By Xkugglff (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:49

comment3, çíàêîìñòâî â ÷åðêåñêå, ñåêñ çíàêîìñòâà íà óêðàèíå, çíàêîìñòâà â ñàðàòîâå ìàìáà,

#490 By Ngxgxxbg (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:38

comment6, çíàêîìñòâà ñ ñåðü¸çíûìè íàìåðåíèÿìè, çíàêîìñòâà íå÷àñòûå âñòðå÷è ñåêñ, ñåêñ çíàêîìñòâà ïðèìîðñêèé êðàé àðòåì,

#489 By Ezxxxzug (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:27

comment2, ìèðíûé àðõ îáë çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ðîññèÿ òóàïñå, ñàéò çíàêîìñòâà ã.íèæíåâàðòîâñê, çíàêîìñòâà â îìñêå èùó äåâóøêó 19-25 ëåò,

#488 By Svjafbyr (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:04

comment3, çíàêîìñòâà ïîëòàâà ëåäè ôîêñ, èíòèì çíàêîìñòâà êàëÿçèí, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè äàìû,

#487 By Oylqomha (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:52

comment2, çíàêîìñòâà òðàíñâåñòèò óêðàèíà, çíàêîìñòâî â ñòàâðîïîëå, âñå çíàêîìñòâà äëÿ à íîâîñèáèðñêå, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè óôû,

#486 By Dmtoxwsy (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:41

comment5, ñåêñ çíàêîìñòâà â ìàêååâêå, ïðåäëàãàþ èíòèìíûå óñëóãè, òðàíññåêñóàë õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ,

#485 By Mxyycprs (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:29

comment4, ñàéò çíàêîìñòâî ñ âàìïèðîì, ñåêñ çíàêîìñòâà ïî ïåðåïèñêå, èíòèì çíàêîìñòâà â áåëîðóñèè,

#484 By Icqpuncc (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:18

comment5, êàøèðà èíòèì, òàòàðñêèå çíàêîìñòâà ñàíêò ïåòåðáóðãà, çíàêîìñòâà â ñòðåæåâîì, ñâèíã ïàðû çíàêîìñòâà âëàäèêàâêàç,

#483 By Ggtuthkv (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:07

comment4, èíòèìíûå çíàêîìñòâà íà, çíàêîìñòâà â æèòîìèð, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ çàðóáåæíûì ñïîðòñìåíîì,

#482 By Yaorsgzs (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:56

comment1, çíàêîìñòâà äåâóøêàìè àëìàòû, çíàêîìñòâà ðîññèÿ âîñêðåñåíñê, çåëåíîãðàä èíòèì çíàêîìñòâà,

#481 By Stbqfsxj (93.17