ช่วงนี้ผู้ให้บริการโทรศัพท์ อย่าง AIS, DTAC และ Truemove ได้ออกโปรโมชั่นโทรฟรีในเครือข่าย แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเบอร์มือถือที่เรากำลังจะโทรไปนั้นอยู่ในเครือข่าย เดียวกับระบบที่เราใช้อยู่หรือป่าว วันนี้พี่แคทจะมาบอกวิธีเช็คให้นะคะ

ผู้ใช้ระบบAIS กด *727*ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือสิบหลัก# แล้วกดปุ่มโทรออก เช่น ต้องการเช็คเบอร์มือถือ 0812345678 ก็ให้กด *727*0812345678# โทรออก ระบบจะตอบกลับมาว่า เบอร์นี้ใช่เบอร์ของAIS หรือไม่ใช่

ผู้ใช้ระบบDTAC กด *102*ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือสิบหลัก# แล้วกดปุ่มโทรออก เช่น ต้องการเช็คเบอร์มือถือ 0812345678 ก็ให้กด *102*0812345678# โทรออก ระบบจะตอบกลับมาว่า เบอร์นี้ใช่เบอร์ของDTAC หรือไม่ใช่

ผู้ใช้ระบบTruemove ไม่สามารถทำการตรวจสอบได้ค่ะ เพราะไม่มีบริการนี้ (แล้วมันจะออกโปรโมชั่นโทรฟรี กะ โทรสุดคุ้ม ในเครือข่ายทำไมเนี่ย แล้วจะรู้ได้ไงว่าเบอร์ไหนเป็นเครือข่ายเดียวกัน พนักงานบอกว่าก็โทรไปถามปลายทางสิว่าใช้ระบบอะไร เวง!!! โทรไปก็เสียตังแล้วอ่ะจิ คงไม่จำเป็นต้องถามแล้วล่ะ)

หมายเหตุ กรณีเบอร์ที่เราตรวจสอบไม่ใช่เบอร์ของระบบผู้ให้บริการโทรศัพท์นั้นๆ ระบบจะไม่สามารถเช็คข้ามเครือข่ายได้ว่าเบอร์นั้นๆเป็นของระบบอะไร

 Source: SiamPhone

Comment

Comment:

Tweet

#497 By (14.37.69.97|148.251.92.48, 14.37.69.97) on 2014-05-24 02:02

ขอบคุณมากกกมากกกกครับ

#496 By ชโยดม (103.7.57.18|110.164.108.171) on 2013-06-19 15:57

ในกรณีที่คุณสุภาพสตรีที่ชื่นชอบรูปทรงเรียวยาวหรือแม้กระทั่งที่เหมาะ, Herve Leger จะตั้งค่าของคุณ ในกรณีที่คุณต้องการไปให้กับบุคคลที่เต้นรำที่โรแมนติกกับคนรักของคุณก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ Herve Leger ชุดที่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงทุกคน

#495 By Herve Leger Outlet (70.32.38.85) on 2011-10-26 13:56

comment6, çíàêîìñòâà ãîðîäà áàëõàøà, çíàêîìñòâà æèòåëÿìè èíäèè, çíàêîìñòâà èíòèìíûå â ã. ìîñêâà,

#494 By Dxdffjui (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:58

comment4, èíòèì çíàêîìñòâà ã.èðêóòñê, çíàêîìñòâà â íèæíåì íîâãîðîäå mamba, ñàéò èíòèìíûõ çíàêîìñòâ âëàäèâîñòîê, çíàêîìñòâà ìèíñê äåâóøêà,

#493 By Wrvkxjas (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:24

comment5, çíàêîìñòâî ïî ïåðåïèñêå, çíàêîìñòâà òåì, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà äçåðæèíñêèé,

#492 By Yplulajx (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:01

comment3, çíàêîìñòâà îäèíîêèõ ñåðäåö., ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà ïî êîñòàíàþ, çàèíñê çíàêîìñòâà,

#491 By Xkugglff (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:49

comment3, çíàêîìñòâî â ÷åðêåñêå, ñåêñ çíàêîìñòâà íà óêðàèíå, çíàêîìñòâà â ñàðàòîâå ìàìáà,

#490 By Ngxgxxbg (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:38

comment6, çíàêîìñòâà ñ ñåðü¸çíûìè íàìåðåíèÿìè, çíàêîìñòâà íå÷àñòûå âñòðå÷è ñåêñ, ñåêñ çíàêîìñòâà ïðèìîðñêèé êðàé àðòåì,

#489 By Ezxxxzug (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:27

comment2, ìèðíûé àðõ îáë çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ðîññèÿ òóàïñå, ñàéò çíàêîìñòâà ã.íèæíåâàðòîâñê, çíàêîìñòâà â îìñêå èùó äåâóøêó 19-25 ëåò,

#488 By Svjafbyr (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:04

comment3, çíàêîìñòâà ïîëòàâà ëåäè ôîêñ, èíòèì çíàêîìñòâà êàëÿçèí, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè äàìû,

#487 By Oylqomha (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:52

comment2, çíàêîìñòâà òðàíñâåñòèò óêðàèíà, çíàêîìñòâî â ñòàâðîïîëå, âñå çíàêîìñòâà äëÿ à íîâîñèáèðñêå, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè óôû,

#486 By Dmtoxwsy (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:41

comment5, ñåêñ çíàêîìñòâà â ìàêååâêå, ïðåäëàãàþ èíòèìíûå óñëóãè, òðàíññåêñóàë õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ,

#485 By Mxyycprs (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:29

comment4, ñàéò çíàêîìñòâî ñ âàìïèðîì, ñåêñ çíàêîìñòâà ïî ïåðåïèñêå, èíòèì çíàêîìñòâà â áåëîðóñèè,

#484 By Icqpuncc (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:18

comment5, êàøèðà èíòèì, òàòàðñêèå çíàêîìñòâà ñàíêò ïåòåðáóðãà, çíàêîìñòâà â ñòðåæåâîì, ñâèíã ïàðû çíàêîìñòâà âëàäèêàâêàç,

#483 By Ggtuthkv (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:07

comment4, èíòèìíûå çíàêîìñòâà íà, çíàêîìñòâà â æèòîìèð, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ çàðóáåæíûì ñïîðòñìåíîì,

#482 By Yaorsgzs (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:56

comment1, çíàêîìñòâà äåâóøêàìè àëìàòû, çíàêîìñòâà ðîññèÿ âîñêðåñåíñê, çåëåíîãðàä èíòèì çíàêîìñòâà,

#481 By Stbqfsxj (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:44

comment5, çíàêîìñòâî ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êàøèðà, ëåçáè çíàêîìñòâà èæåâñê, xxx çíàêîìñòâà îìñê,

#480 By Bzhsvpoh (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:32

comment1, êàâêàçñêèé ïàðåíü ïîçíàêîìèòüñÿ, ã ñîñíîâûé áîð çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíîé 58 - 61 ãîäà èç èçðàèëÿ, çíàêîìñòâà íà ðóáëåâêå,

#479 By Rekvokvq (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:21

comment4, ñåêñ çíàêîìñòâà â ëåíèíãðàäñêîé îáë, çíàêîìñòâà áðÿíñêå, èíòèì çíàêîìñòâà â ñ ïåòåðáóðãå, õî÷ó íàéòè ñïîíñîðà ïðåäëàãàþ èíòèì,

#478 By Gqycbech (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:10

comment3, ìèëëèîíåðøà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ ïîëÿêîâà ò, êûøòûì çíàêîìñòâà äåâóøêè 18 25ëåò, çíàêîìñòâî ãîðîäà òáèëèñè,

#477 By Lmmhahlk (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:47

comment6, áîãàòàÿ æåíùèíà ïîçíàêîìèòüñÿ, çíàêîìñòâà áåëàÿ ãîðà, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñóðãóò, çíàêîìñòâî â æåëåçíîãîðñêå,

#476 By Cfcbsyig (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:13

comment3, çíàêîìñòâà ã âîðîíåæ, ñåêñ çíàêîìñòâà ðîñòîâà íà äîíó è îáëàñòè, çíàêîìñòâî c ëèòîâöåì, êàçàêè çíàêîìñòâà,

#475 By Yoeqiuhe (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:50

comment3, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè â áîáðóéñêå, çíàêîìñòâà ÿðîñëàâñêàÿ îáëàñòü, çíàêîìñòâà â ìèíñêå, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ã ÿðîñëàâëü,

#474 By Kcxxcmeq (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:28

comment6, mail çíàêîìñòâà ìàðèÿ ìîëîäûå ëåò, çíàêîìñòâà â ìàéêîïå äëÿ ñåêñà, èíòèì çíàêîìñòâà áåðåçîâñêèé (ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü),

#473 By Fyaxisud (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:16

comment5, ëàòâèÿ çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíîé 40-55 ëåò ñ-ïåò, çíàêîìñòâà ñåòè,

#472 By Ycxtujva (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:05

comment5, çíàêîìñòâà òîëüêà äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâà ñîëèêàìñê, çíàêîìñòâà ïàðíè ðîñòîâ,

#471 By Ufomddke (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:43

comment3, èíäèâèäóàëêè âëàäèâîñòîêà çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, ïîäîëüñêèå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà äëÿ êóðñàíòîâ ñàíêò ïåòåðáóðãà,

#470 By Cfbbqszq (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:09

comment3, çíàêîìñòâà íîâîëóêîìëå áåëàðóñü, çíàêîìñòâî ïîäðîñòêîâ, ñåêñ çíàêîìñòâà â àëìàòû êàçàõñòàí, mamba cyber çíàêîìñòâà,

#469 By Zujvqsmu (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:46

comment5, çíàêîìñòâî ÷åðíîãîðèÿ, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà èç êàçàõñòàíà, çíàêîìñòâà ñâèíãåðû ïèòåð, èíòèì çíàêîìñòâà ñòàâðîïîëÿ,

#468 By Oksoydvj (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:35

comment1, çíàêîìñòâà â êîñòðîìå ÷åðåç âåá êàìåðó, èíòèì ñåêñ ïðîñòèòóòêè áåëãîðîäà, âîëîãäà çíàêîìñòâà ýëëàäà,

#467 By Rdvhpcwq (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:24

comment4, êîïðî çíàêîìñòâà â áåëàðóñè, çíàêîìñòâà òîìñê ñàéò, òîëñòàÿ æåíùèíà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ, èíòèì çíàêîìñòâà ÿðîâîå,

#466 By Ssmxensm (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:01

comment5, çíàêîìñòâî ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó, çíàêîìñòâî â ÷óäîâî, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ñòàðûé îñêîë, áëÿäè èíòèì óñëóãè êðûì,

#465 By Ewiaaryp (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:50

comment2, ýêñïðåññ çíàêîìñòâà íèêîëàåâ, çíàêîìñòâà â ãîðîäå äàãåñòàíå, çíàêîìñòâî èíòèì áàëàøîâ, èíòèì çíàêîìñòâà â áîáðóéñêå,

#464 By Kglpedwv (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:38

comment5, èíîñòðàíöû õîòÿò ïîçíàêîìèòüñÿ, ÷å÷åíñêèå èíòèì çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà õàíòû ìàíñèñê,

#463 By Hvoamrdd (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:16

comment5, çíàêîìñòâî ñåêñ óðàëüñê, çíàêîìñòâà óêðàèíà ÷åðíèãîâ, ïèòåð ñåêñ èíòèì,

#462 By Fftlpvnm (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:05

comment6, çíàêîìñòâà àðçàìàñêîãî ðàéîíà, çíàêîìñòâà âñòðå÷è ñàðàòîâ, çíàêîìñòâà âçðîñëûõ æåíùèí ìîëîäûìè,

#461 By Zcyyoqyl (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:53

comment2, çíàêîìñòâà çà ðóáåæîì ñ æåíùèíàìè, çíàêîìñòâà â òàòàðñòàí êàçàí, çíàêîìñòâà íà ìýéë,

#460 By Cgihoxrh (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:31

comment1, çíàêîìñòâî â ÷åëÿáèíñêå ïî àñå, çíàêîìñòâî â óçáåêèñòàíå ñ äåâóøêîé, çíàêîìñòâà ñ äåâ÷åíêàìè èç êîðîëåâà,

#459 By Jamdpmai (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:09

comment3, çíàêîìñòâà èðêóòñêîé îáëàñòè ÷åðåìõîâî, çíàêîìñòâà â ãîðîäå äîìîäåäîâî, èíòèì çíàêîìñòâà ïî àñå, çíàêîìñòâî ïàðüíÿ ñ äåâóøêîé è,

#458 By Kddxujns (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:46

comment5, vip çíàêîìñòâà ùåäðûìè, çíàêîìñòâà ëþáîâü ëóáîâü ëóáîâ, çíàêîìñòâà â ÷óâàøèé, çíàêîìñòâà ëóãàíñê áîãäàí,

#457 By Acvdybck (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:36

comment4, ñåêñ çíàêîìñòâà àáàêàíå, ñåêñ çíàêîìñòâî âëàäèêàâêàç, çíàêîìñòâà òîëüêî â íîâîêóçíåöêå, ñåêñ çíàêîìñòâî â îäåññå,

#456 By Cxvybkia (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:12

comment1, çíàêîìñòâî ñ æàíîé ôðèñêå, èíòèìóñëóãè èíäèâèäóàëîê, ëóíêà çíàêîìñòâà, èíòèâíûå çíàêîìñòâà,

#455 By Qhedozcc (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:50

comment5, çíàêîìñòâà â øóìåðëèíñêîì ðîéîíîå, çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â çíàêîìñòâàõ òþìåíè, çíàêîìñòâî íîâîãèðååâî, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíîé â çàïîðîæüå,

#454 By Ipinbfif (93.174.93.154) on 2010-07-09 07:30

comment1, çíàêîìñòâà óêðàèíà äîíåöêèé êðàìàòîðñê, èíòèì çíàêîìñòâà â åôðåìîâå, èíòèìíûå çíàêîìñòâà íà óêðàèíå,

#453 By Rmogcowv (93.174.93.154) on 2010-07-09 06:43

comment2, çíàêîìñòâà â ã.çåëåíîãðàäà, àðìÿàíñêè ñàèò çíàêîìñòâà, òðàíññåêñóàë èíòèì óôà, ñàéòû èíòèìíûõ çíàêîìñòâ ñàðàòîâà, èíòèì â òîìñêå,

#452 By Uustvjwu (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:23

comment5, áûñòðûé ñåêñ çíàêîìñòâà ìèíñê, çíàêîìñòâî â àäëåðå, èíòèì çíàêîìñòâà ñóçäàëü, çíàêîìñòâà ïî òàòàðñòàíó net, çíàêîìñòâà ã. ïóùèíî,

#451 By Ikahtmll (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:23

comment5, áóçóëóêñêèå çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà ñ ïàðàìè ãåÿìè áåç êîììåðöèè, ñåêñ çíàêîìñòâà ñîñíîâîáîðñê, êëóá çíàêîìñòâà 24 open, çíàêîìñòâà ïî ãîðîä îòðàäíûé,

#450 By Qmvrwdem (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:52

comment1, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ îäèíîêèì ïàïîé, çíàêîìñòâà óëüÿíîâñê æåíùèíû, çíàêîìñòâî ãîðîä øóÿ èâàíîâñêàÿ îáëàñòü, çíàêîìñòâà äåâóøêè êðàñíîÿðñê, ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ ñåêñà çàïîðîæüå,

#449 By Micsiqqg (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:51

comment4, çíàêîìñòâà èíòèì âîëãîëðàä âîëæñêèé, çíàêîìñòâà äëÿ âçðîñëûõ íåðþíãðè, çíàêîìñòâà â áåëàðóññèè, çíàêîìñòâî ñ ãîòàìè äåâóøêàìè ïî àñå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñî ñòàðóøêàìè,

#448 By Lhpyzpza (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:03